about us

โรงพยาบาลบางใหญ่

โรงพยาบาลบางใหญ่มีขอบเขตของการให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นหน่วยบริการคู่สัญญาหลักระดับปฐมภูมิ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหน่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการ และบริการแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

"บริการด้วยใจ ปลอดภัย ใฝ่เรียนรู้"

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โรงพยาบาลบางใหญ่

ขอขอบคุณโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่ได้จัดกิจกรรม "เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน" และได้มอบ รถเคลื่อย้ายผู้ป่วยแบบปรับระดับด้วยมือหมุน รุ่น OM198 จำนวน 1 ชุด และ เก้าอี้แถวเหล็กดราก้อน 4 ที่นั่ง สีฟ้า จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน หน่วยบริการสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข