about us

โรงพยาบาลบางใหญ่

โรงพยาบาลบางใหญ่มีขอบเขตของการให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นหน่วยบริการคู่สัญญาหลักระดับปฐมภูมิ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหน่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการ และบริการแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

"บริการด้วยใจ ปลอดภัย ใฝ่เรียนรู้"

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โรงพยาบาลบางใหญ่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้หายป่วยโดยเร็ว