about us

โรงพยาบาลบางใหญ่

โรงพยาบาลบางใหญ่มีขอบเขตของการให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นหน่วยบริการคู่สัญญาหลักระดับปฐมภูมิ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหน่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการ และบริการแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

"บริการด้วยใจ ปลอดภัย ใฝ่เรียนรู้"

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โรงพยาบาลบางใหญ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทางโรงพยาบาลบางใหญ่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐของวุฒิสภา นำโดย 1. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ 2. พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษา 3. นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม กรรมาธิการ 4. คุณหญิงพรทิพย์

ขอบพระคุณ อาจารย์หมี ประวิทย์ Mee Pravit และคณะญาติธรรม ที่ห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 160กล่อง ร่วมกับเจ้าของร้านสนับสนุนเพิ่มอีก 5กล่อง

รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ได้แก่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา , พนักงานบริการ(ห้องบัตร) จำนวน 2 อัตรา , พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา , พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา และพนักงานบริการ(แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา