about us

โรงพยาบาลบางใหญ่

โรงพยาบาลบางใหญ่มีขอบเขตของการให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นหน่วยบริการคู่สัญญาหลักระดับปฐมภูมิ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหน่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการ และบริการแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

"บริการด้วยใจ ปลอดภัย ใฝ่เรียนรู้"

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โรงพยาบาลบางใหญ่

ขอขอบคุณ Ross Harold Pryke คุณสมศรี มงคลวิเศษกิจ และคุณสุณี ลอยเลิศฤทธิ์ ที่มอบเครื่องวัดความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมล้อเลื่อน ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ขอบคุณ บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัดที่มอบ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ TOITU รุ่น FD-491 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท เครื่องควบคุมการให้สายละลายทางหลอดฉีดยา MEDCAPTAIN จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 48,000 บาท เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใ

ในนามของโรงพยาบาลบางใหญ่ ขอขอบคุณ คุณมีชัย ทรัพย์รุ่งเรือง และ คุณสงวน - คุณสุวิมล จิระสิทธิกร ผู้มีอุปการะคุณได้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ และ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา ให้แก่หอผู้ป่ว