about us

โรงพยาบาลบางใหญ่

โรงพยาบาลบางใหญ่มีขอบเขตของการให้บริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เป็นหน่วยบริการคู่สัญญาหลักระดับปฐมภูมิ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นหน่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ วิชาการ และบริการแก่เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ

"บริการด้วยใจ ปลอดภัย ใฝ่เรียนรู้"

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โรงพยาบาลบางใหญ่

ช่วงเช้าของวันนี้ ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ รพ. นพ.สรภัญ ส่งเสริมพงษ์ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการ เปรมประชาปันน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 19 จากคณะผู้บริหาร รร. เด็กนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มูลค่า 271,200 บาท

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โรงพยาบาลบางใหญ่ได้รับบริจาค เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพง จำนวน 2 ชุด โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว และ หลอดไฟ LED ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 50 หลอด จาก คุณทัศนีย์ แสงคำ คุณกัลยา พลอยเกษม และคุณวิลัยรัตน์ พลอย