กลุ่มงานทันตกรรม

ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

กลุ่มงานทันตกรรม

ร้อยละคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม

จำนวนการร้องเรียนความไม่พึงพอใจ

กลุ่มงานทันตกรรม

ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.สุพิชฌาย์ พิทักษ์สกุล

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.ปิยานันต์ สุขวรกิจวนิช

กลุ่มงานทันตกรรม

จำนวนผู้รับบริการคลินิกทันตกรรมปีงบประมาณ 2561-2564

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.ปูรณินทุ์ ศิริอนันต์

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.แพร จิตตินันทน์

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพ.พงศกร สักกามาตย์

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.ปาริฉัตร ยุทธสุภากร

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.วิไลลักษณ์ เนติลัดดานนท์

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพ.โดม ทองบริสุทธิ์

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.เกวลิน ฤทธิ์ทยมัย

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพญ.ดวงตา อิสสระพานิชกิจ

กลุ่มงานทันตกรรม

ทพ.อภิสิทธิ์ อารยะเจริญชัย