งานกายภาพบำบัด

กภ.วิภาภรณ์ เงินลุน

งานกายภาพบำบัด

นายนครินทร์ ทารอด

งานกายภาพบำบัด

น.ส.จินต์พิชญา เอี่ยมเทศ

งานกายภาพบำบัด

กภ.วริศรา มากรักษ์

งานกายภาพบำบัด

กภ.มุกต์ลัดดา ยุ่นประยงค์

งานกายภาพบำบัด

กภ.มุกต์วรินทร์ ยุ่นประยงค์

งานกายภาพบำบัด

กภ.กมลพรรณ เอี่ยมชีรางกูร

งานกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยอาการดีขึ้น

งานกายภาพบำบัด

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

งานกายภาพบำบัด

การให้บริการงานกายภาพบำบัด