ข่าวสารโรงพยาบาล

เปิดรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระบบ Walk in วัคซีน Pfizer

รับจำนวน 300 คนต่อวัน เวลา 09.00 - 11.30 น.

ผู้ที่สามารถรับวัคซีนเข็ม 3 ได้ดังนี้

  1. Sinovac+Sinovac
  2. Sinovac+Prizer
  3. AstraZeneca+AstraZececa
  4. Pfizer + Pfizer

ผู้ที่สามารถรับวัคซีนเข็ม 4 ได้ดังนี้

  1. Sinovac+Sinovac+AstraZeneca
  2. Sinopharm+Sinopharm+AstraZeneca
  3. Sinovac+Sinovac+Pfizer
  4. Sinopharm+Sinopharm+Pfizer

วันที่ 4,18 และ 25 เมษายน 2565

เกณฑ์การได้รับวัคซีน ผู้ที่จะรับบริการต้องได้รับวัคซีนเข็ม 1,2 และ 3 มามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

                               (ยกเว้นผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer+Pfizer ต้องได้รับเข็ม 1 และ 2 มามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)