ITA 2563

ลำดับที่ คำสั่ง/คู่มือ/แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
1 คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลบางใหญ่ 2563  
2 เสนอแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563  
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563  
4 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563  
5 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค  

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

     1.1 บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

     1.2 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ดาวน์โหลด 

     1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     2.1 บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

     2.2 มาตรการและกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ดาวน์โหลด 

     2.3 แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ดาวน์โหลด 

     2.3.1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด 

     2.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ดาวน์โหลด 

     2.5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 2563 ดาวน์โหลด 

     2.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปี 2563 ดาวน์โหลด 

     2.7 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 2 ดาวน์โหลด 

     2.8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด 

     2.9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด 

     2.10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลด 

     2.11 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ดาวน์โหลด  

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

     3.1 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ดาวน์โหลด

     3.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด ดาวน์โหลด

     3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 

     3.4 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดและวงเงิน 5,000 ขึ้นไป รอบ ไตรมาส 3 ดาวน์โหลด 

     3.5 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 3 ดาวน์โหลด  

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

     4.1 บันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และหรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลด

     4.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด 

     4.3 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) ดาวน์โหลด 

     4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 

     4.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด

     4.6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลด

     4.7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

     4.8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด

     4.9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร  ดาวน์โหลด 

 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  ดาวน์โหลด 

      

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่  ดาวน์โหลด 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

     8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ

     8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

     8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินการ และสรุปปัญหาอุปสรรค

     8.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่     

     8.6 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามผลการเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  

     มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

     9.1.2 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด

     9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

     9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ดาวน์โหลด

     9.1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด

     9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดาวน์โหลด

     9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ดาวน์โหลด

     9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดาวน์โหลด

     9.1 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 

     9.2 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบางใหญ่ ดาวน์โหลด

     9.2.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563

     9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

     9.8 คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติ

     9.8.1 คู่มือการปฏิบัติงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางใหญ่ ดาวน์โหลด 

ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

     10.1  การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 10 ดาวน์โหลด

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด 

     12.1 บันทึกขออนุมัต+แบบฟอร์มเผยแพร่ ดาวน์โหลด 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด

     13.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการ คำสั่ง/ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     13.2 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ และการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     13.3 หลักฐานการประชุมชี้แจงทั่วทั้งองค์กร

     13.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     13.5 ภาพหน้าจอ+แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ ดาวน์โหลด

     14.1 บันทึกข้อความขอเผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการดีเด่น+ดีมาก

     14.2 ประกาศรายงานผลการประเมิน การปฏิบัติราชการดีเด่น+ดีมาก

     14.3 ภาพหน้าจอ+แบบฟอร์มเผยแพร่


ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ดาวน์โหลด

     


ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     16.1 คำสั่งคณะกก.เรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด 

     16.2 รายงานและสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด


ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด

      17.1 ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบน 2563 ดาวน์โหลด 

      17.2 รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศฯ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด 


วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

    

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ ดาวน์โหลด 

    


ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

   

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

    

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

     22.1 บันทึกขออนุมัต+แบบฟอร์มเผยแพร่ ดาวน์โหลด 

     22.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลบางใหญ่ ดาวน์โหลด  

     22.3 รายงานการประชุม ดาวน์โหลด 

     22.4 ภาพถ่ายประกอบ ดาวน์โหลด 


ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     23.1แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 

     23.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563 ดาวน์โหลด 

     23.3 บันทึกขออนุมัต+แบบฟอร์มเผยแพร่ ดาวน์โหลด 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     24.1 แบบรายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด 

     24.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด 

     24.3 รูปแสดงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     24.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

     24.5 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด 

     24.6 บันทึกขออนุมัต+แบบฟอร์มเผยแพร่ ดาวน์โหลด 


คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

     25.1 คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง ดาวน์โหลด 

     25.2 รายงานผลการปฎิบัติงานตามคู่มือปฎิบัติงานงาน รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด 

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ดาวน์โหลด