กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

กลุ่มงานทันตกรรม

เวลาทำการ (ในเวลาราชการ)

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

เวลาทำการ (นอกเวลาราชการ)

จันทร์,พุธ,ศุกร์ เวลา 16.30-19.30 น. และ เสาร์ เวลา 8.30-16.30 น.

เบอร์โทร

02-403-3359 , 063-0532629

ขอบเขตการรักษา


  • ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินน้ำลาย)

  • ทันตศัลยกรรม ( ผ่าฟันคุด, ตัดแต่งปุ่มกระดูก )

  • รักษาคลองรากฟัน

  • รักษาโรคปริทันต์

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียมชนิดถอดได้และชนิดติดแน่น)

  • ทันตกรรมบูรณะ (วีเนียร์,ออนเลย์,อินเลย์)

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาพบรรยากาศ

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่

ผู้ให้บริการกลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่

ทพญ.ปูรณินทุ์ ศิริอนันต์
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตรคลินิกทันตกรรมขั้นสูง สถาบันทันตกรรม

ทพญ.แพร จิตตินันทน์
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาบริหารสาธารณสุขและนโยบาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ทพ.พงศกร สักกามาตย์
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ปาริฉัตร ยุทธสุภากร
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทพญ.วิไลลักษณ์ เนติลัดดานนท์
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมทั่วไป สถาบันทันตกรรม

ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา       

 

ทพ.โดม ทองบริสุทธิ์
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตรปริทันต์สำหรับผู้สูงอายุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรทันตกรรมมะเร็งช่องปาก กรมการแพทย์

ทพญ.เกวลิน ฤทธิ์ทยมัย
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ดวงตา อิสสระพานิชกิจ
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             

ทพ.อภิสิทธิ์ อารยะเจริญชัย
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่       

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรรากเทียม สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์         

ทพญ.ปิยานันต์ สุขวรกิจวนิช
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.สุพิชฌาย์ พิทักษ์สกุล
ทันตแพทย์

- ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

- หลักสูตรการอบรมระยะสั้น ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล

- กำลังศึกษต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม

ผลงาน/สถิติบริการ

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่

รายการไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่