กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

งานทันตกรรม

เวลาทำการ (ในเวลาราชการ)

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.

เวลาทำการ (นอกเวลาราชการ)

จันทร์-ศุกร์ 16.30-19.30 น. เสาร์ 8.30-16.30 น.

เบอร์โทร

02-403-3359 , 063-0532629

ขอบเขตการรักษา


  • ทันตกรรมทั่วไป (อุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินน้ำลาย)

  • ทันตศัลยกรรม ( ผ่าฟันคุด, ตัดแต่งปุ่มกระดูก )

  • รักษาคลองรากฟัน

  • รักษาโรคปริทันต์

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันเทียมชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่น)

  • ทันตกรรมบูรณะ (วีเนียร์,ออนเลย์,อินเลย์)

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผู้ให้บริการงานทันตกรรม

งานทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่

ทพ.อภิสิทธิ์ อารยะเจริญชัย
ทันตแพทย์
ทพญ.วิไลลักษณ์ เนติลัดดานนท์
ทันตแพทย์
ทพญ.ดวงตา อิสสระพานิชกิจ
ทันตแพทย์
ทพญ.ปาริฉัตร ยุทธสุภากร
ทันตแพทย์
ทพ.โดม ทองบริสุทธิ์
ทันตแพทย์
ทพ.พงศกร สักกามาตย์
ทันตแพทย์
ทพญ.เกวลิน ฤทธิ์ทยมัย
ทันตแพทย์
ทพญ.นิรมล ทองพูลสวัสดิ์
ทันตแพทย์
ทพญ.แพร จิตตินันทน์
ทันตแพทย์
ทพญ.ปูรณินทุ์ ศิริอนันต์
ทันตแพทย์

รายการไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

งานทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่