กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

งานสุขภาพจิตและสารเสพติด

เวลาทำการ (ในเวลาราชการ)

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เวลาทำการ (นอกเวลาราชการ)

ยังไม่เปิดบริการนอกเวลาราชการ

เบอร์โทร

0 2403 3350 - 5 ต่อ 152

ขอบเขตการรักษา

ตารางการให้บริการ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันจันทร์ - บำบัดสารเสพติด(รายใหม่-รายเก่า) /บริการให้คำปรึกษาทั่วไป
วันอังคาร - บำบัดสารเสพติด(รายเก่า) /บริการให้คำปรึกษาทั่วไป /บริการคลินิกยาใจ (รับยาเดิม)
วันพุธ - บริการคลินิกใส่ใจ/บริการให้คำปรึกษาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ /บริการให้คำปรึกษาทั่วไป/เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช
วันศุกร์ - คลินิกบำบัดบุหรี่-สุรา /บริการให้คำปรึกษาทั่วไป/จัดการข้อมูลบริการรายสัปดาห์

ผู้ให้บริการงานสุขภาพจิตและสารเสพติด

งานสุขภาพจิตและสารเสพติด โรงพยาบาลบางใหญ่

นางอรนุช บุญศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เฉพาะทางสาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

นางสาวสุธิดา ดาผิวดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

นางสาวอันธิกา อ่ำคิด
นักจิตวิทยา