กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

งานกายภาพบำบัด

เวลาทำการ (ในเวลาราชการ)

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 16.00 น.

เวลาทำการ (นอกเวลาราชการ)

วันอังคาร , วันพฤหัสบดี 16.30 - 20.30 น. และ วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.

เบอร์โทร

0-2403-3350-55 ต่อ 123 หรือ 084-072-7835

ขอบเขตการรักษา

1. เปิดให้บริการทางกายภาพบำบัดในเวลาราชการ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและทรวงอก ประเภทผู้ป่วยนอก (OPD) เวลา 8.00 – 12.00 น. และผู้ป่วยใน (IPD) เวลา 13.00 – 16.00 น.
2. ดำเนินการ Intermediate Care ตามนโยบายจังหวัด โดยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านในอำเภอบางใหญ่ร่วมกับทีมเครือข่ายสุขภาพ และให้บริการที่ศูนย์ Day Care ประจำตำบล ในอำเภอบางใหญ่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. ให้ข้อมูลวิชาการและความรู้ทางสุขศึกษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ที่สนใจ

ภาพบรรยากาศ

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางใหญ่

ผู้ให้บริการงานกายภาพบำบัด

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางใหญ่

กภ.กมลพรรณ เอี่ยมชีรางกูร
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กภ.มุกต์วรินทร์ ยุ่นประยงค์
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
กภ.วิภาภรณ์ เงินลุน
กภ.มุกต์ลัดดา ยุ่นประยงค์
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
กภ.วริศรา มากรักษ์
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส.จินต์พิชญา เอี่ยมเทศ
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นายนครินทร์ ทารอด
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ผลงาน/สถิติบริการ

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางใหญ่

งานกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยอาการดีขึ้น

งานกายภาพบำบัด

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

งานกายภาพบำบัด

การให้บริการงานกายภาพบำบัด

รายการไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบางใหญ่