กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

เบอร์โทร

024033351

ภาพบรรยากาศ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางใหญ่

ผู้ให้บริการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางใหญ่

งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานการเงินและบัญชี