กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

เบอร์โทร

02-403-3350-5 ต่อ 139

ผู้ให้บริการกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางใหญ่

นางศศิพัชร์ เปลี่ยนแม้น
เจ้าพนักงานธุรการ

งานศูนย์ประกัน และสิทธิบัตร

นางสาวบุญยรัตน์ เอกมอญ
เจ้าพนักงานธุรการ

งานประกันสุขภาพ

นางสาวพิชชานันทน์ ชื่นขาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พกส.)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

นายศักดิ์ชัย เพ็ชรบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

ผลงาน/สถิติบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางใหญ่