ขอบพระคุณ สมาคมสำนักงานบัญชีไทยร่วมบริจาคเครื่อง HF 1เครื่องและ PAPR 3 ชุด