ขอบพระคุณ กลุ่มเพื่อนรักแม่ บริจาคเครื่อง HF 1 เครื่องและชุดPPE