เปิด Walk in วัคซีน COVID19 สำหรับคนไทย

เปิดรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระบบ Walk in เข็มกระตุ้นเข็ม 3 สำหรับคนไทย วัคซีน Pfizer

รับจำนวน 500 คนต่อวัน เวลา 08.30 - 14.00 น.

ผู้ที่สามารถรับวัคซีนเข็ม 3 ได้ดังนี้

  1. Sinovac+Sinovac
  2. Sinovac+Prizer
  3. AstraZeneca+AstraZececa
  4. Sinovac/Sinopharm + AstraZeneca

ผู้ที่สามารถรับวัคซีนเข็ม 4 ได้ดังนี้

  1. Sinovac+Sinovac+AstraZeneca
  2. Sinopharm+Sinopharm+AstraZeneca
  3. Sinovac+Sinovac+Pfizer
  4. Sinopharm+Sinopharm+Pfizer

วันที่ 21,22 และ 25 กุมภาพันธ์ 2565