ทันตกรรม

เรียนผู้ป่วยที่มารับบริการทันตกรรมโรงพบายาลบางใหญ่ทราบ

หากผู้ป่วยมารับบริการทันตกรรมฟุ้งกระจาย

????ต้องทำ ATK มาทุกการรักษา 

โดยสามารถทำเองและนำผลตรวจมาแสดง