มาตรการการเข้าเยี่ยมและเฝ้าไข้ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านของการระบาดโรคโควิด-19 สู่โรคปประจำถิ่น

!!! ประกาศ โรงพยาบาลใหญ่ !!!

เรื่อง มาตรการการเข้าเยี่ยมและเฝ้าไข้ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านของการระบาดโรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มลดลง โรงพยาบาลบางใหญ่จึงได้ผ่อนคลายมาตรการการเฝ้าไข้ลง

                                                                                       อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมโดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

                                                                                      1. กำหนดให้เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 1 คน

                                                                                            - เวลาเข้าเยี่ยมครั้งละ 10 นาที

                                                                                            - รอบเช้าเวลา 09.00-11.00 น. 

                                                                                            - รอบเย็นเวลา 16.00-18.00 น. 

                                                                                      2. ผู้เข้าเยี่ยมติดต่อที่เคาน์เตอร์พยาบาลแสดงผลการตรว ATK (ตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเข้าเยี่ยม)

                                                                                      3. ผู้เยี่ยมลงสมุดเยี่ยมและคัดกรองประวัติเสี่ยงโรคโควิด-19

                                                                                     4. งดเยี่ยมผู้ป่วยในกรณีไม่มีผลตรวจ ATK หรือมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงในช่วง 10 วัน

                                                                                     5. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนและหลังเข้าเยี่ยมผู้ป่วย

                                                                                     6. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในหอผู้ป่วย

                                                                                     7. ถ้าต้องการพบแทย์เจ้าของไข้ให้แจ้งพยาบาลก่อนทุกครั้ง

                                                                                     8. ไม่อนุญาตให้นอนเฝ้าไข้ ยกเว้นผู้ป่วยเด็ก หรือเฉพาะรายตามดุลยพินิจของแพทย์

                                                                                     9. ห้ามรับประทานอาหารในหอผู้ป่วย

                                                                                     10. ห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอทุกชนิด 

                                                                                     11. ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าเยี่ยม 

       เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ ผู้มาใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางใหญ่จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบ้ติตามแนวทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

                                                                                                                

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565