โครงการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)