ขอบพระคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ ตุณชิตชัย เอกวานนท์ และครอบครัว ที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางใหญ่