โครงการอบเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในโรงพยาบาลบางใหญ่