ในนามของโรงพยาบาลบางใหญ่ ขอขอบคุณ คุณมีชัย ทรัพย์รุ่งเรือง และ คุณสงวน - คุณสุวิมล จิระสิทธิกร ผู้มีอุปการะคุณได้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ และ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา ให้แก่หอผู้ป่ว