เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โรงพยาบาลบางใหญ่ได้รับบริจาค เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพง จำนวน 2 ชุด โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว และ หลอดไฟ LED ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 50 หลอด จาก คุณทัศนีย์ แสงคำ คุณกัลยา พลอยเกษม และคุณวิลัยรัตน์ พลอย