มอบประกาศนียบัตร การระดับมาตรฐานสถานประกอบการศูนย์เวลเนส (Wellness Center)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567  นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร รับรองเป็นศุนย์เวลเนส (Wellness Center)  ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้แก่ คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางใหญ่ โดยมี ภญ.อรนุช รัตนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 3 ชั้น 3 โรงพยาบาลบางบัวทอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผูู้มารับบริการต่อไป