คณะกรรมการ

กรรมการมูลนิธิ

ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุชิต พูลทอง 
กรรมการ

ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์
พลโทหญิง ทันตแพทย์หญิงนวรัตน์ สุนทรวิทย์
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พรชัย จันศิษย์ยานนท์
ทันตแพทย์หญิง ภคิณี  ฤทธิ์วิวัฒน์
ทันตแพทย์หญิง สุพร   ทองฤทธิ์
นางสาว ไขศรี อุทัยวรรณ
ทันตแพทย์ สมยศ  นะลำเลียง    

ที่ปรึกษา

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์รำไพ  

กรรมการและเหรัญญิก

ทันตแพทย์หญิง พวงเพชร เสรฐภักดี    

กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ประสิทธิ์ ภวสันต์