กิจกรรมสร้างจิตสำนึกภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ของเจ้าหน้าที่รพ.บางใหญ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564