ท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันขยายบริการแพทย์แผนไทย ณ ตึก 144 เตียง