จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดอาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปี 2565

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

รายงานขอซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ งบลงทุนปี 65

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์3 รายการ งบลงทุนปี65

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ระบบการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) โรงพยาบาลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลบางใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนพฤจิกายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลบางใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลบางใหญ่ ปีงบประมาณ 2565

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ขอความเห็นชอบแผนเงินบำรุง (งานจ้างเหมาบริการและงานเช่า) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565และเผยแพร่แผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างรายคาบตามรายละเอียดที่แนบมานี้

รับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างรายคาบตามรายละเอียดที่แนบมานี้

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ ครอบครัวนุชทรัพย์ ญาติพี่น้องและเพื่อนๆได้ทำบะหมี่หมูแดงและกล้วยบวชชีมาบริจาคให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางใหญ่ จำนวน 300 กล่อง

ข่าวสารการรับบริจาค

รับมอบสิ่งสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่มและกำลังใจจาก คุณนิลุบล มหาทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการออมสินเขตนนทบุรี 2และคณะ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบางใหญ่ ในสถานการณ์โควิด

ข่าวสารการรับบริจาค

โรงสีไฟเจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง) นำข้าวสารถุงละ1กิโลจำนวน100ถุงมาแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพร้อมน้ำดื่มสนับสนุนให้กับผู้ป่วยหอ cohort