นโยบายและแผนงาน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Policy)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ รายการ งบลงทุนตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

แผนเงินบำรุง(จัดซื้อจัดจ้าง)ปีงบประมาณ 2565 ฉบับปรับปรุง

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๔๕ รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองอากาศระบบ HEPA จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔๕ รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดอาคารผู้ป่วยนอก

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

แผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปี 2565

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

รายงานขอซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ งบลงทุนปี 65

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์3 รายการ งบลงทุนปี65

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าครุภัณฑ์การแพทย์ระบบการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) โรงพยาบาลบางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลบางใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนพฤจิกายน 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลบางใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลบางใหญ่ ปีงบประมาณ 2565

จัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ขอความเห็นชอบแผนเงินบำรุง (งานจ้างเหมาบริการและงานเช่า) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565และเผยแพร่แผนปฏิบัติการ