ตรวจสอบผลการตรวจ PCR
โรงพยาบาลบางใหญ่

บันทึกเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบ